Potęga pokory: co Pismo Święte mówi o byciu dzieckiem Bożym - Sierrapeds.com (2023)

Wprowadzenie do biblijnego znaczenia słowa Raz mężczyzna, dwa razy dziecko: studium przysłów i przypowieści

Biblia jest pismem świętym, ale zawiera również ponadczasową mądrość, która często zawiera wiele ukrytych znaczeń i przypowieści. W tym artykule omówimy biblijne znaczenie książki Raz mężczyzna, dwa razy dziecko: studium przysłów i przypowieści. Zbadamy, co te słowa znaczą dla nas dzisiaj, jak mogą kierować naszym codziennym życiem i ostatecznie przybliżyć nas do Boga.

W biblijnej Księdze Przysłów 22:6 czytamy: „Ucz dziecko drogi, którą ma iść; nawet w starości nie odstąpi od niej” (NIV). To przysłowie mówi oznaczenie modelowania dobrego zachowania dla dzieci. Nawet po tym, jak dorosną i mająwyprowadzili się od rodzicóww domu, ważne jest, aby pamiętali lekcje, których uczono ich jako dzieci; dobre zachowanie musi być konsekwentnie praktykowane przez całe życie, jeśli ma się odnieść sukces.

Powiedzenie „Raz mężczyzna, dwa razy dziecko” sugeruje, że nawet po tym, jak jednostka dorośnie irozwinęła się w dorosłość, nadal istnieją aspekty dzieciństwaktóre pozostają z nimi przez całe życie. Osobowość każdej osoby zmienia się wraz z wiekiem; jednak pewne cechy od nichodgrywać ważną rolę w dzieciństwierolę w tym, kim się stają. To właśnie te cechy czynią nas wyjątkowymi jednostkami idaj nam siłę w pokonywaniu życiowych przeszkód. To przysłowie przypomina nam, że bez względu na to, jak bardzo możemy się rozwijać lub zmieniać w czasie, niektórzyczęścią naszego niewinnego wewnętrznego dzieckazawsze pozostaje niezmieniona głęboko w nas samych.

Oprócz tego przysłowia podobne idee można znaleźć również w przypowieściach Jezusa – historiach, których Jezus używał jako ilustracji podczas swojej ziemskiej służby. W Ewangelii Mateusza 18:3-4 Jezus powiedział: „Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nigdy nie wejdziecie do królestwa niebieskiego… Dlatego kto się uniży jak to dziecko, jest największy w królestwie niebieskim” (NIV ). Ten fragment jest dla nas nie tylko zachętą do pozostania pokornym przed Bogiem, ale także mówi o pozostawaniu czystym, jak to robią dzieci – ufaniu Bogu bez kwestionowania i kochaniu bezwarunkowo niezależnie od okoliczności i sytuacji. Aby dorośli mogli osiągnąć raj poprzez odkupienie dzięki Jego łasce – sprawy takie jak trzymanie się mocno wiary nawet pod presją i utrzymywanie żywej nadziei aż do spełnienia Jego obietnic są niezbędne – cechy podobne do tych, które można znaleźć u małych dzieci, w większości przypadków pozostają niezmącone przez zastrzeżenia, ponieważ każda obietnica złożona przez Boga / od Boga spełnia się doskonale zgodnie z Pismem Świętym, pod warunkiem, że utrzymasz swoje ufne-wierzące-sprawiedliwe kołdry i spełnisz Jego Warunki – Wiara + Uczynki w jarzmie / Jakuba 2: 26

Każda osoba wkraczając w dorosłość potrzebuje czegoś innego; jednak każdy ma przynajmniej część z nich, która pozostaje nietknięta przez starzenie się; nigdy nie wolno nam zapominać o tych częściach lub tracić z oczu naszego ostatecznego celu – podobać się Mu ponad wszystko zgodnie z Markiem 12:30 Kochaj Boga całym swoim sercem, aby pozwolił ci wejść do wiecznej siedziby….. Ostatni będą PIERWSZYM I NAJWAŻNIEJSZYM będzie ostatni…………………..Teraz jest czas……………..Idźcie naprzód i rozmnażajcie się……….THX ..Bóg błogosławi i strzeże was

Badanie biblijnego pochodzenia i kontekstu przysłów i przypowieści

Przysłowia i przypowieści to popularne figury retoryczne, które można znaleźć w całej Biblii. Obydwa ilustrują duchowe prawdy w zwięzłej formie i generalnie mają za zadanie inspirować i uczyć. Jednak często dochodzi do nieporozumień co do ich dokładnych definicji, a co za tym idzie, ich biblijnego pochodzenia i kontekstu. Badanie tych elementów może zapewnić lepsze, głębsze zrozumienie ich treści.

Termin „przysłowie” pochodzi od średnioangielskiego czasownika przysłowie, które odnosi się do recytowania instrukcji mających na celu przekazanie mądrości lub wglądu. W Biblii przysłowia pochodzą przede wszystkim z Księgi Przysłów i czasami są przypisywane królowi Salomonowi – podobno najmądrzejszemu człowiekowi, jaki kiedykolwiek żył (1 Król. 4:30). Zasadniczo, zgodnie z The Literary Study Bible, przysłowia zawierają pewne spostrzeżenia moralne obserwowane z biegiem czasu przez ludzkie doświadczenia życiowe: „Próbują zebrać powolny wzrost doświadczenia zdobytego przez całe życie i skoncentrować je w skoncentrowanych kapsułkach, które niosą ogólną, ale potężną prawdę”. Na przykład jedno przysłowie z Księgi Przysłów 26:4–5 brzmi: „Nie odpowiadaj głupcowi według jego głupoty, bo sam będziesz do niego podobny. Odpowiedz głupcowi według jego głupoty, [albo] będzie mądry we własnych oczach”.

Również przypowieści są kolejną wybitną biblijną figurą retoryczną, ponieważ Jezus często używał ich zamiast prostych kazań podczas nauczania (Mateusz 13). Ale podczas gdy przysłowia dostarczają minimalnego wyjaśnienia ze zwięzłymi punktami zakorzenionymi w ludzkim doświadczeniu („Odpowiedz głupcowi”), przypowieści oferują dłuższe historie, które osadzają w nich duchowe przesłanie (Mateusza 13:47 — „Znowu królestwo niebieskie podobne jest do sieci…”). Może to utrudniać odkrywanie takich wiadomości, ponieważ słuchacze muszą się nad nimi głęboko zastanowić, zanim zrozumieją, co jest przekazywane. Zgodnie z artykułem Precept Austin Ministries „Interpreting Parables” „będzie wymagało trochę wnikliwości, gdy ktoś dokładnie zinterpretuje to, czego naucza się w każdej przypowieści — biorąc pod uwagę jej ogólny kontekst — aby określić głębszą duchową lekcję lub lekcje… co oznacza studiowanie”. Kiedy badasz możliwe znaczenia różnych przysłów lub przypowieści z różnych części Biblii, umieszczając je w odpowiednich kontekstach lub kategoriach, łatwiej jest dostrzec, w jaki sposób te formy literatury próbują przekazać nam cenne spostrzeżenia na temat charakteru Boga i ziemskich doświadczeń życiowych .

Rozpakowywanie tego, co Pismo Święte mówi o tym, że raz mężczyzna, dwa razy dziecko

Wyrażenie „Raz mężczyzna, dwa razy dziecko” od dawna jest używane, aby wyrazić ideę, że każdy musi w pewnym momencie rozpocząć swoje dorosłe życie od nowa. Koncepcja zaczynania od nowa ma szczególne znaczenie w chrześcijaństwie, a wielu uważa, że ​​stanowi ona ważną część duchowego wzrostu. Pojęcie to jest często powiązane z wersetami biblijnymi, takimi jak Księga Przysłów 22:6, która mówi: „Wychowuj dziecko zgodnie z drogą, którą ma iść; nawet gdy się zestarzeje, nie odstąpi od niej”. Ale co tak naprawdę mówi o tym Pismo Święte? Rozpakujmy to, co Pismo Święte mówi o „Raz mężczyzna, dwa razy dziecko”.

Biblia często mówi o grzechu i odrodzeniu, używając ilustracji, takich jak wizja Ezechiela o dolinie wyschniętych kości (Ezechiel 37), aby podkreślić, że wszyscy podlegamy śmierci bez nadziei, dopóki Jezus nie da nam nowego życia przez swoje zmartwychwstanie. W tym duchu koncepcja raz w pełni rozpatrzona może być rozumiana w świetle zbawienia i odkupienia przez Chrystusa. List do Efezjan 2:4-8 odnosi się bezpośrednio do tej idei, gdy stwierdza: „Lecz Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie… razem z Chrystusem ożywił — łaską zbawieni jesteście — razem z nim wskrzesił i wraz z nim posadził w niebie miejsca w Chrystusie Jezusie… Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę…” Innymi słowy; ci, którzy przyjdą do wiary i pokuty, mogą doświadczyć nowego życia pomimo niewoli swoich przeszłych grzechów.

Oprócz przedstawiania odkupienia i zbawienia, w całym Piśmie Świętym pojawia się również zwrot „Raz mężczyzna, dwa razy dziecko” jako sposób patrzenia na naszą relację z Bogiem. Księga Jeremiasza 3:18 opisuje to pojęcie, mówiąc: „W owych dniach już nie będą mówić: Ojcowie jedli cierpkie winogrona, a synom ścierpły zęby”. Ale każdy umrze za swoją własną winę; każdemu człowiekowi, który je cierpkie winogrona, ścierpną zęby”. W tym miejscu Bóg przypomina Izraelitom (i współczesnym czytelnikom), że zamiast powtarzać sobie nawzajem grzechy, każda osoba – bez względu na to, czy jest stara, czymłody – powinien wziąć odpowiedzialnośćza własne zachowanie. Innymi słowy; powrót do stanu niewinnego dzieciństwa, pełna świadomość własnych błędów, jest nie tylko pomocna, ale także oczekiwana, ponieważ Bóg przyjmie każdego, kto szczerze pokutuje i będzie odtąd wiernie podążał za Nim.

I wreszcie, istnieje inna perspektywa, powszechnie widziana w chrześcijaństwie, dotycząca duchowego odrodzenia, która pochodzi z chrztu lub „narodzenia się na nowo”. Wielokrotnie czytamy w pismach świętych, takich jak Ew. Jana 3:3: „On odpowiedział… Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo [z wodą], nie może ujrzeć królestwa Bożego”. Schodząc pod wodę w celu chrztu, symbolizujemy nasz wybór pójścia za Jezusem poprzez wymarcie grzesznej natury, aby mogło powstać coś nowego; oznaczając w ten sposób duchowe dojrzewanie do wierzących dzięki odkupieńczej mocy Chrystusa. Może to również pomóc wyjaśnić, dlaczego ludzie mogą postrzegać „raz-mężczyzna-dwa-dziecko” jako wyrażający zarówno dojrzałość emocjonalną, jak i pamiętanie o własnej niewinności, zanim grzech wszedł do ludzkości, chociaż niekoniecznie cofanie się, ale podążanie w kierunku świętości, a nie niedojrzałości (co może w końcu zachęcić do dalszego grzesznego zachowania).

Z Pisma Świętego dowiadujemy się, że chociaż „raz zrobiono dwa razy, wróć” może wydawać się cofnięciem o dwa kroki, tak naprawdę jest to po prostu korzystanie z udzielonej nam łaski – zachęca nas również do całkowitego oddania się Jemu, aby nawet po starzeniu się nasze dusze nigdy nie zapomniały czego nauczono się wcześniej!

Krok po kroku proces stosowania zasad biblijnych w naszym życiu

Krok 1: Zobowiąż się do codziennego studiowania Biblii. Niezależnie od tego, czy interesuje Cię studiowanie Biblii w celu duchowego wzrostu, poszukiwań intelektualnych, czy też uzyskania nowego wglądu w życie i Boga, jest toważne, aby zobowiązać się do regularnegowzór studiów. Poświęć codziennie ten sam czas, abyś mógł rozwinąć znaczącą relację ze swoim Ojcem Niebieskim.

Krok 2: Znajdź zasoby, które pomogą ci zrozumieć różne aspekty Pisma Świętego. Biblia jest niezwykle złożoną księgą i zawiera liczne historie, metafory i symbole, którewymagają głębszej eksploracjii dyskusja. Dlatego szukaj książek, komentarzy lub źródeł internetowych, które mogą uzupełnić i rozjaśnić to, co czytasz w tekście.

Krok 3: Pozwól sobie na kwestionowanie nieznanych koncepcji bez osądzania. Jak się do tego zabierzeszpodróż odkrywaniazasad biblijnych głębiej, nie bój się stawiać sobie pytań, nawet jeśli są one sprzeczne z konwencjonalnymi ideami używanymi przez ludzi w twojej społeczności religijnej. własne poglądy na temat wiary.

Krok 4: W modlitwie proś Boga o wgląd, kiedy zmagasz się z fragmentami pisma świętego. To naturalne, że my, ludzie, w pewnych momentach zmagamy się z pewnymi tematami w Biblii; ponieważ taka modlitwa może być nieocenionym narzędziem do uzyskania większego zrozumienia i jasności wokół tematu dotyczącego naszego życia duchowego. Upewnij się, że każdego dnia poświęcasz czas wyłącznie na spędzanie czasu na komunikowaniu się z Bogiem w ciszy poprzez modlitwę.

Krok 5: Zastosuj to, czego nauczyłeś się z pism świętych, głęboko w rdzeniu charakteru – pamiętaj, że ten krok wymaga praktyki! Po zdobyciu zarówno intelektualnego, jak i emocjonalnego zrozumienia danego fragmentu, ważne jest, aby zinternalizować jakiekolwiek przesłanie, które zostało przekazane, wprowadzając te nowo nabyte zasady w codzienne decyzje życiowe – nawet jeśli początkowo tylko na małą skalę – tak, aby przekonanie dotyczące własnej wiary mogło zwiększać się z czasem, zamiast zanikać, gdy gdzieś na drodze pojawią się wyzwania!

Często zadawane pytania na temat Raz mężczyzna, dwa razy dziecko

Once a Man, Twice a Child to angielska fraza używana do opisania idei, że pomimo starzenia się i osiągania dorosłości ludzie mają tendencję do patrzenia wstecz na lata dzieciństwa z sentymentem. Wyrażenie to było używane w literaturze i innych dziełach sztuki i często oznacza, że ​​nostalgia ma moc wydobycia części niewinności i radości z naszych wczesnych lat.

Wyrażenie „raz mężczyzna, dwa razy dziecko” sugeruje, że bez względu na to, ile mamy lat, wciąż jest w nas coś młodzieńczego lub dziecięcego – coś, co tak naprawdę nigdy nie odchodzi. Oznacza to, że pomimo starzenia się i mądrzejszego doświadczenia życiowego, zawsze zachowujemy pewien poziom naiwności w pewnych sprawach. Niektórym osobom może to być trudne do zrozumienia, gdy dorosną – co może wyjaśniać, dlaczego jest to tak trwałe zdanie!

Mogą również pojawiać się odniesienia do tego, jak życie może czasem toczyć się tak szybko – wydaje się, że w jednej chwili jesteś młodym dorosłym przygotowującym się do college'u lub uniwersytetu, tylko przez następną minutę zbliżasz się do wieku emerytalnego! Bez względu na to, w jakim jesteś wieku, to zdanie ostatecznie sprowadza się do idei, że uczucie młodości nigdy nie zanika całkowicie.

Pochodzenie tego wyrażenia jest niejasne; jednak często pojawia się w literaturze w wielu kulturach na przestrzeni dziejów - często jako wyraz nostalgii lub sentymentalizmu. Słowa takie jak te pomagają uchwycić obraz dorastania – czy to poprzez niemal słodko-gorzkie wspomnienia z dzieciństwa, czy po prostu refleksję nad naszym obecnym życiem w porównaniu z tym, kiedy byliśmy młodsi.

Prostą interpretacją może być to, że bez względu na to, w jakim jesteś wieku (lub będziesz!), nie zapominaj o swoim wnętrzu: Kiedy życie uderza nas złożonymi problemami lub niejasnymi sytuacjami – nasze wewnętrzne dziecko może zapewnić potrzebną nam przejrzystość, pamiętając prostsze czasy w naszych życiach.

Łącząc to wszystko razem: 5 najważniejszych faktów, których nauczyliśmy się o przysłowiach i przypowieściach

1) Przysłowia zawierają mądre i praktyczne rady. Dają wskazówki wywodzące się ze zbiorowej mądrości i doświadczenia wielu różnych kultur. W ten sposób przysłowia są pomocne w spojrzeniu na życie z szerszej perspektywy niż tylko nasze własne doświadczenia.

2) Przypowieści to historie zawierające lekcje moralne lub duchowe, które można zastosować w naszym życiu. Często dotyczą postaci lub wydarzeń z życia codziennego, ale zawsze mają za sobą jakiś głębszy sens, który można interpretować na różne sposoby. Używając przypowieści jako narzędzi nauczania, możemy dowiedzieć się więcej o wartościach w naszej kulturze i wykorzystać je, aby pomóc zrozumieć trudne sytuacje lub zagadki w naszym życiu.

3) Zarówno przysłowia, jak i przypowieści służą zarówno jako źródło rozrywki, jak i możliwości edukacyjne. Ich wyjątkowa zdolność pobudzania wyobraźni przy jednoczesnym przekazywaniu ważnych lekcji czyni je cennymi atutami w każdej rozmowie lub planie lekcji.

4) Mimo że pochodzą z różnych środowisk kulturowych, zarówno przysłowia, jak i przypowieści mają wspólne tematy, do których wszyscy ludzie mogą odnosić się niezależnie od czasu, miejsca i barier językowych. Niezależnie od tego, czy jest to ostrzeżenie przed nadmierną pewnością siebie, czy też podkreślenie znaczenia bycia pokornym w odniesieniu sukcesu, te wspólne pojęcia pomagają nam łączyć się z innymi na głębszym poziomie, niezależnie od barier językowych, które inaczej moglibyśmy uważać za nie do pokonania.

5) Wreszcie przysłowia i przypowieści uczą nas krytycznego myślenia o samych słowach; ich znaczenia i implikacje, gdy zostaną zestawione razem w określonych kontekstach. Bycie uważnym nie tylko na to, co mówimy, ale także na to, jak to mówimy, daje nam niesamowitą moc, która pozwala nam przekazywać potężne wiadomości bez potrzeby wyjaśniania lub opracowywania – wyczyn często uważany dziś za pewnik!

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ray Christiansen

Last Updated: 24/10/2023

Views: 5923

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ray Christiansen

Birthday: 1998-05-04

Address: Apt. 814 34339 Sauer Islands, Hirtheville, GA 02446-8771

Phone: +337636892828

Job: Lead Hospitality Designer

Hobby: Urban exploration, Tai chi, Lockpicking, Fashion, Gunsmithing, Pottery, Geocaching

Introduction: My name is Ray Christiansen, I am a fair, good, cute, gentle, vast, glamorous, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.