Czym są kraje liderów? (2024)

1. Mniej niż jedna trzecia państw członkowskich ONZ miała kiedykolwiek kobietę na czele

 • 28 marca 2023 r. · Tylko w 14 krajach na czele rządów znajdowała się więcej niż jedna kobieta. Szwajcaria – gdzie siedmiu wybranych członków Rady Federalnej…

 • Obecnie na czele zaledwie 13 krajów członkowskich ONZ stoją kobiety; w 9 z 13 obecnych przywódców jest pierwszą kobietą na czele rządu w kraju.

Fewer than a third of UN member states have ever had a woman leader

2. Fakty i liczby: Przywództwo kobiet i udział w życiu politycznym

 • ... Narody. Trzej przywódcy piastują stanowiska zarówno głowy państwa, jak i szefa rządu. Kraje posiadające systemy monarchiczne są wyłączone z liczby…

 • Równy udział kobiet w życiu politycznym i publicznym oraz ich przywództwo w życiu politycznym i publicznym są niezbędne do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju do 2030 r. Dane pokazują jednak, że kobiety są niedostatecznie reprezentowane na wszystkich poziomach podejmowania decyzji na całym świecie, a osiągnięcie parytetu płci w życiu politycznym jest dalekie.

Facts and figures: Women's leadership and political participation

3. Narzędzie do śledzenia ocen zatwierdzeń globalnego lidera — Morning Consult Pro

 • Morning Consult Political Intelligence śledzi obecnie oceny akceptacji przywódców rządów w Australii, Austrii, Belgii, Brazylii, Kanadzie, Czechach…

 • Ta strona jest aktualizowana co tydzień o najnowsze dane dotyczące oceny akceptacji światowych liderów, oferując wgląd w czasie rzeczywistym w zmieniający się krajobraz geopolityczny.

Global Leader Approval Rating Tracker - Morning Consult Pro

4. Czy przywódcy mają znaczenie? — Spostrzeżenie Kellogga — Uniwersytet Północno-Zachodni

5. Kostaryka Przegląd: Wiadomości rozwojowe, badania, dane | Bank Światowy

 • 11 października 2017 r. · Kostaryka jest także światowym liderem w zakresie swojej polityki ochrony środowiska… kraj znajduje się w światowych rankingach, wyżej niż inne kraje w regionie.

 • W ostatnich latach Kostaryka zmniejszyła stopę ubóstwa, chociaż na wzroście gospodarczym skorzystali przede wszystkim uprzywilejowani. Kraj stoi w obliczu rosnącego poziomu przestępczości związanej z handlem narkotykami, co stanowi jedno z głównych wyzwań, przed którymi należy kontynuować tworzenie możliwości dla wszystkich.

Costa Rica Overview: Development news, research, data | World Bank

6. Oświadczenie przywódców G7 w sprawie odporności gospodarczej i bezpieczeństwa gospodarczego

 • 20 maja 2023 · ... kraje w łańcuchach dostaw w sposób, który promuje również ich dywersyfikację i tworzenie lokalnej wartości oraz przynosi korzyści lokalnym pracownikom i…

 • Wspieranie wzajemnie korzystnych partnerstw oraz wspieranie odpornych i zrównoważonych łańcuchów wartości pozostaje naszym priorytetem, jeśli chodzi o zmniejszenie ryzyka zarówno dla naszych gospodarek, jak i na całym świecie, a także zapewnienie zrównoważonego rozwoju dla wszystkich. Niedawne wydarzenia uwypukliły podatność gospodarek na całym świecie na klęski żywiołowe, pandemie, napięcia geopolityczne i przymus. Przypominając o naszym zaangażowaniu z…

G7 Leaders' Statement on Economic Resilience and Economic Security

7. ICYMI: Kalifornia gotowa stać się czwartą co do wielkości gospodarką świata

 • 24 października 2022 · ... kraje we wzroście PKB, wartości rynkowej firm, energii odnawialnej i nie tylko. ... Czuję ogromną dumę z odporności, przywództwa Kalifornii…

 • SACRAMENTO – Według Bloomberga Kalifornia ma szansę wyprzedzić Niemcy i zająć pozycję czwartej co do wielkości gospodarki świata, nadal wyprzedzając kraj i inne kraje pod względem wzrostu PKB,…

ICYMI: California Poised to Become World's 4th Biggest Economy

8. Co kraje z najlepszą reakcją na koronowirusa mają w...

 • 13 kwietnia 2020 · Szukasz przykładów prawdziwego przywództwa w kryzysie? Od Islandii po Tajwan i od Niemiec po Nową Zelandię kobiety coraz chętniej pokazują…

 • Od Islandii po Tajwan i od Niemiec po Nową Zelandię kobiety robią wszystko, aby pokazać światu, jak poradzić sobie z bałaganem w naszej rodzinie ludzkiej.

What Do Countries With The Best Coronavirus Responses Have In ...

9. DESA-EN – Organizacja Narodów Zjednoczonych

 • Publikacje. Jako lider myśli w zakresie filaru rozwoju ONZ, publikacje DESA dostarczają aktualnych analiz na temat celów zrównoważonego rozwoju i powiązanych globalnych celów społeczno-ekonomicznych…

 • metaopis

DESA-EN - the United Nations

10. Gospodarka i handel | Przedstawiciel handlowy Stanów Zjednoczonych

 • Ponieważ działania polityczne podejmowane w Stanach Zjednoczonych i krajach na całym świecie... Przywództwo · Biura polityczne · Komitety doradcze · Archiwa · Kariera…

 • Stanowiąc mniej niż jedną dwudziestą światowej populacji, Amerykanie generują i zarabiają ponad jedną piątą całkowitego światowego dochodu. Ameryka jest największą na świecie gospodarką narodową i wiodącym światowym handlowcem. Ważną rolę w rozwoju tego amerykańskiego dobrobytu odegrał proces otwierania rynków światowych i rozszerzania handlu, zapoczątkowany w Stanach Zjednoczonych w 1934 roku i kontynuowany konsekwentnie od zakończenia II wojny światowej.

11. Co robi G20? - Rada Stosunków Zagranicznych

 • Pozwoliło to premierowi Indii Narendrze Modi „zaprezentować swój status przywódcy… A po inwazji na Ukrainę, Niemcy i inne kraje G20…

 • Grupa Dwudziestu, nieformalne zgromadzenie wielu największych gospodarek świata, jest najważniejszym światowym forum dyskusji na temat kwestii gospodarczych. Stawiała jednak czoła podziałom dotyczącym handlu, zmian klimatycznych,…

What Does the G20 Do? - Council on Foreign Relations

12. Lista krajów i obszarów – Departament Stanu Stanów Zjednoczonych

 • Zasoby regionalne · Arkusze informacyjne dotyczące stosunków dwustronnych: Afryka Subsaharyjska · Zintegrowane strategie krajowe: Region Afryki (Subsaharyjskiej) · Szczyt przywódców USA-Afryka…

 • Przejdź do treści

Countries and Areas List - United States Department of State

13. Kanada i G7

 • 19 lipca 2023 r. · ... kraje w następującej kolejności: Francja, Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone ... kraj jest odpowiedzialny za organizację i organizację corocznego Szczytu Liderów.

 • G7 to nieformalna grupa siedmiu rozwiniętych gospodarek świata: Kanady, Francji, Niemiec, Włoch, Japonii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej.

14. Fakty i liczby, gospodarka UE | Unia Europejska

 • Dowiedz się, które kraje tworzą jednolity rynek UE, wielkość UE... Przywództwo · Prawo · Budżet · Euro · Priorytety i działania · Priorytety UE…

 • Dowiedz się, które kraje tworzą jednolity rynek UE, wielkość gospodarki UE oraz statystyki dotyczące handlu w UE, wskaźników zatrudnienia i różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

Facts and figures, EU economy | European Union

15. Produkt Krajowy Brutto (PKB): wzór i sposób jego wykorzystania

 • Jako szeroka miara całkowitej produkcji krajowej, pełni funkcję kompleksowej karty wyników kondycji gospodarczej danego kraju. Chociaż PKB jest zazwyczaj…

 • Produkt krajowy brutto to wartość pieniężna wszystkich gotowych towarów i usług wytworzonych w danym kraju w określonym okresie.

Gross Domestic Product (GDP): Formula and How to Use It
Czym są kraje liderów? (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Annamae Dooley

Last Updated:

Views: 6140

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Annamae Dooley

Birthday: 2001-07-26

Address: 9687 Tambra Meadow, Bradleyhaven, TN 53219

Phone: +9316045904039

Job: Future Coordinator

Hobby: Archery, Couponing, Poi, Kite flying, Knitting, Rappelling, Baseball

Introduction: My name is Annamae Dooley, I am a witty, quaint, lovely, clever, rich, sparkling, powerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.